sreda, 12. april 2017

Regres za letni dopust 2017Kdaj nastopi pravica ?

V kolikšni višini?


Najnižji znesek regresa določa Zakon o delovnih razmerjih, ki pravi, da je delodajalec dolžan izplačati regres za letni dopust zaposlenemu, ki ima pravico do letnega dopusta, najmanj v višini minimalne plače.
Minimalni znesek regresa za leto 2017 je 804,96 €.

Kdaj ima zaposleni pravico do izplačila regresa?

Pravica do regresa nastopi z nastopom pravice do letnega dopusta. Če ima zaposleni pravico samo do sorazmernega dela dopusta, ima tudi pravico do sorazmernega dela regresa.
Zaposleni za krajši delovni čas (to je manj od polnega) ima pravico do sorazmernega dela regresa, glede na njegov krajši delovni čas in glede na trajanje zaposlitve. To pa ne velja v primerih, ko zaposleni dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, in ima pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas.
Zaposlenemu pripada regres tudi, če ne izkoristi ves letni dopust za posamezno koledarsko leto.

Kdaj je skrajni rok izplačila regresa?

Regres mora biti izplačan najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. S kolektivno pogodbo se na ravni dejavnosti lahko določi kasnejši rok izplačila, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.  Kasnejši rok se določa v primeru nelikvidnosti delodajalca.

Obdavčitev in druge dajatve pri izplačilu regresa

V primeru izplačila regresa, nižjega od 70 % povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji, se prispevki ne obračunavajo in ne plačujejo.
Od njega pa se v vsakem primeru plačuje akontacija dohodnine.  Pri tem se uporabi povprečno stopnjo dohodnine od enomesečnega dohodka. V kolikor delodajalec ni glavni delodajalec zaposlenega, pa se akontacijo dohodnine izračuna po stopnji 25 % od davčne osnove brez upoštevanih olajšav.  


Kolektivna pogodba
Podlaga za izplačilo regresa
Znesek regresa v EUR
Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine
KP
804,96
Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti
KP
850,00
Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti
KP
950,00
Kolektivna pogodba dejavnosti in gostinstva in turizma
KP
900,00
Kolektivna pogodba za dejavnosti kovinskih materialov in livarn
KP
885,00
Kolektivna pogodba grafične dejavnosti
KP
Višina od 63,5 % do 70 % zadnjega znanega podatka povprečne mesečne plače na zaposlenega v RS
Kolektivna pogodba za papirno in papirno predelovalno dejavnost
KP
804,96
Kolektivna pogodba za dejavnost elektroindustrije
KP
840,00
Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo
KP
826,00
Kolektivna pogodba za zavarovalstvo

804,96
Kolektivna pogodba cestnega gospodarstva

804,96
Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije
KP
804,96
Kolektivna pogodba z obrt in podjetništvo
KP
813,01
Kolektivna pogodba elektrogospodarstva

804,96
Kolektivna pogodba med delavci in družbami drobnega gospodarstva
KP
813,01
Kolektivna pogodba za dejavnost zasebnega varovanja

804,96
Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami
KP
84,96
Reges je določen v bruto znesku.


Utrinki:
·         Delodajalec lahko del regresa izplača v nedenarni obliki.  V tem primeru znaša regres 910 EUR in najmanj 55 % regresa mora biti izplačanega v denarju.
·         V primeru da zaposleni med letom menja delodajalca, mu je vsak dolžan izplačati sorazmerni del regresa. Zaposleni je v posameznem koledarskem letu upravičen do enega regresa.
·         Delodajalec ima pravico do povračila preveč plačanega regresa, če je zaposlenemu prenehalo delovno razmerje po njegovi volji ali krivdi.